ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017/GRANDE FETE DE PAQUES HELLENIQUE

Μάρτιος 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της ΕΣΤΙΑΣ

Με χαρά σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί

την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

16 Απριλίου 2017 στις 13:00

στη Grande Salle de Sullens

To Πασχαλινό Mενού θα επιμεληθεί ο traiteur MPerroud

Εορταστική μουσική θα συνοδεύσει την πασχαλινή ημέρα

Τιμές με προπληρωμή χρησιμοποιώντας το συνημμένο δελτίο ή με e-banking

(CCP: 17-144744-5, IBANCH92 0900 0000 1714 4744 5) :

 

 

Πληρωμή μέχρι 7 Απριλίου

Πληρωμή μετά τις 7 Απριλίου

Μέλη (συνδρομή 2017 πληρωμένη):

55.-

65.-

Μη μέλη της Εστίας:

70.-

80.-

Φοιτητές (χωρίς μισθό):

35.-

50.-

Νέοι 9-18 ετών:

30.-

40.-

Παιδιά κάτω των 9 ετών:

25-

30-

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν την Eίσοδο και το Πασχαλινό Μενού, χωρίς τα ποτά.

Για κρατήσεις θέσεων στείλτε e-mail στο contacte-estia@estia-lausanne.ch ή, αν δεν μπορείτε με e-mail, αφήστε μήνυμα στο 022 548 18 78 πριν κάνετε την πληρωμή.

Στο δελτίο πληρωμής των κρατήσεών σαςστη θέση communication au bénéficiaire ή motif deversement παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό των ατόμων, τον τύπο της κράτησής σας (π.χ. 2 non-membres, 1 jeune, 1 enfant), καθώς και το όνομα της κράτησης αν διαφέρει από αυτό του τραπεζικού λογαριασμού.

Για ακυρώσεις πριν τις 12 Απριλίου 2017, το αντίστοιχο καταβληθέν ποσό θα επιστραφεί χωρίς κρατήσεις. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν γίνονται επιστροφές.

 

Όπως κάθε χρόνο, θα γίνει λαχειοφόρος αγορά 

με κλήρωση πλούσιων δώρων

Τιμή λαχνού: 5.- fr

                                                                                         

March 2017

INVITATION

Cher(e)s membres et ami(e)s d’ESTIA

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous convier à la

GRANDE FETE DE PAQUES HELLENIQUE

le dimanche 16 avril 2017 à 13:00 heures

à la Grande Salle de Sullens

Riche menu de Pâques préparé par le traiteur M. Perroud

La journée de Paque sera accompagnié de Musique festive

Prélocation des places : tarifs à payer en utilisant le bulletin de versement ci-joint ou par e-banking (CCP: 17-144744-5, IBAN: CH92 0900 0000 1714 4744 5) :
 

 

Paiement jusqu’au 7 avril

Paiement après le 7 avril

Membres (cotisation 2017 payée):

55.-

65.-

Non-membres:

70.-

80.-

Etudiants (sans salaire) :

35.-

50.-

Jeunes 9-18 ans:

30.-

40.-

Enfants de moins de 9 ans:

25-

30-

 

Les prix comprennent l'entrée et le menu de Pâques, sans les boissons.

Veuillez SVP nous communiquer votre réservation par e-mail au contacte-estia@estia-lausanne.ch (ou, au cas où vous ne pouvez pas par e-mail, par message vocal au 022 548 18 78) avant d’effectuer votre paiement.

Pour vos réservations, veuillez noter sur votre bulletin de versement (ou champ communications au bénéficiaire en cas de paiement par e-banking) le nombre, le type de votre réservation (par exemple: 2 non-membres, 1 jeune, 1 enfant), et le nom de la réservation si différent du nom de votre compte bancaire.

En cas d'annulation avant le 12 Avril, 2017, le remboursement du montant payé sera effectué. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.

 

Comme chaque annee il y aura de loterie avec beaucoup des cadeaux.

Prix de lot 5.- fr