Πάσχα - Pâques - Sullens 20.4 à 13h

Αγαπητοί Φίλοι,

Έχουμε την χαρά να σας καλέσουμε στη γιορτή του Πάσχα 2014,

την Κυριακή 20 Απριλίου 2014 στις 13:00, στη γνώριμη για πολλούς Grande Salle de Sullens, rue du Battoir 11, 1036 Sullens.

Η γιορτή περιλαμβάνει μουσικο-χορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια από έμπειρο DJ.

Επίσης θα διεξάγουμε και την καθιερωμένη λαχειοφόρο με πλούσια έπαθλα, της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Τα περισινά έσοδα διατέθηκαν στον οργανισμό Hellenic Hope (βλ. ευχαριστήρια επιστολή).

Τιμές με προπληρωμή (CCP: 17-144744-5, IBAN: CH92 0900 0000 1714 4744 5, destinataire: Association Hellénique de Lausanne ESTIA, 1003 Lausanne) :

                                                                  Πληρωμή μέχρι και                 Μετά τις

                                                                          10 Απριλίου                      10 Απριλίου

Μέλη (συνδρομή πληρωμένη):                             40.-                                   65.-

Μη μέλη της Εστίας:                                               55.-                                   65.-

Φοιτητές (χωρίς μισθό) και νέοι από 13 ετών:   30.-                                  40.-

Παιδιά μέχρι και 12 ετών:                                        15.-                                  25.-

 

Οι τιμή περιλαμβάνει την είσοδο, και το εορταστικό μενού. Δεν περιλαμβάνει εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά.

Για κρατήσεις θέσεων, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας  πριν κάνετε την πληρωμή. Για την αποφυγή διπλών κρατήσεων, παρακαλούμε να κάνετε μία και μόνο πληρωμή για όλα τα άτομα της κράτησής σας.

Στο δελτίο πληρωμής των κρατήσεών σας, στη θέση «communication au bénéficiaire» ή «motif de versement», παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό των ατόμων, τον τύπο της κράτησής σας (π.χ. 2 non-membres, 1 enfant), καθώς και το όνομα στο οποίο έχει γίνει η κράτηση, αν διαφέρει από αυτό του τραπεζικού λογαριασμού σας.

Τα μέλη της ΕΣΤΙΑΣ έχουν προτεραιότητα στις κρατήσεις μέχρι τις 10 Απριλίου 2014.

Για ακυρώσεις πριν τις 13 Απριλίου 2014 το αντίστοιχο καταβληθέν ποσό θα επιστραφεί χωρίς κρατήσεις. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν γίνονται επιστροφές.

š š

 

  

Chers amis, nous avons le plaisir de vous inviter à lfête de Pâques 2014

le dimanche 20 avril 2014 à 13hdans la Grande Salle de Sullens, rue du Battoir 11, 1036 Sullens.

Cette année nous aurons un programme de musique grecque traditionelle et contemporaine par un DJ experimenté.

Le tombola traditionel aura lieu également, dont le but est de soutenir des organisation philanthropiques. Le revenu de l'année passée a été attribué à l'organisation Hellenic Hope (voir la lettre de remerciement).

Prélocation des places: tarifs à payer (CCP: 17-144744-5, IBAN: CH92 0900 0000 1714 4744 5, destinataire: Association Hellénique de Lausanne ESTIA, 1003 Lausanne) :

 

                                                                   Paiement jusqu’au              Après le

          10 avril                         10 avril 

Membres (cotisation 2013 payée):                40. -                                 65.-

Non membres :                                                  55. -                                 65.-

Etudiants (sans salaire) :                                 30. -                                40.-

Enfants de moins de 13 ans:                           15.-                                 25.-

 

Le prix comprend l'entrée et menu de fête. Il n'inclut pas le vin, l'eau minerale ou autres boissions.

Veuillez SVP nous communiquer votre réservation avant d’effectuer votre paiement. Afin d'eviter les doubles réservations, merci d'effectuer un seul paiement pour toutes les personnes de votre réservation.

Veuillez noter sur votre bulletin de versement (ou champ «communications au bénéficiaire» sur e-banking) le nombre, le type de votre réservation (par exemple, 2 non membres, 1 enfant), et le nom de la réservation si différent du nom de votre compte bancaire.

Les membres de l’ESTIA ont la priorité sur les réservations jusqu'au 10 avril 2014.

Pour toute annulation reçue jusqu'au 13 avril 2014, le montant de l'inscription sera remboursé sans frais. Après cette date, le montant de l'inscription est dû en totalité et aucun remboursement ne sera effectué.

š š